Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatnośći sklepu internetowego www.bestfuel.eu

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do bestfuel.eu

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

odnawiaczka.pl używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

BEST FUEL Sp. z o.o. zarejestrowany w Sądzie rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000996245 , REGON: 523350264, NIP: 5252927147
zwany dalej
„administratorem” przetwarzają Pani/Pana dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adresy email, numery telefonów), informacje o dotychczasowej współpracy oraz – jeżeli prowadzi Pan/i działalność gospodarczą lub pracuje na rzecz podmiotu świadczącego taką
działalność – także następujące informacje o przedsiębiorcy numer PESEL albo KRS przedsiębiorcy, jego numery REGON i NIP oraz informacje o sytuacji prawnej, finansowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych może Pani/Pan kontaktować się z administratorem pisemnie (na w/ adres ich siedzib), lub elektronicznie na adres e-mail: sklep@odnawiaczka.pl

Administrator przetwarza powyższe Pani/Pana dane osobowe w celach:

 • zawarcia lub wykonania zawartej z Panią/Panem lub podmiot, w którego imieniu Pani/Pan działa, umowy lub umów o dostawę towarów lub usług w związku z prowadzoną przez administratora działalnością gospodarczą,
 • realizacji przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z zawarcia i wykonywania takiej umowy, np. obowiązków podatkowych lub sprawozdawczych;
 • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej w związku z zawarciem lub wykonaniem takiej umowy, np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z nienależytego wykonania umowy lub popełnienia przy jej wykonywaniu czynu niedozwolonego lub czynu zabronionego, albo obrony przed takimi roszczeniami.

Podanie przez Panią/Pana powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale w odniesieniu do niektórych danych może być niezbędne do zawarcia i należytego wykonania umowy z Panią/Panem lub podmiotem, w imieniu którego Pani działa, udostępniając dane.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą z Panią/Panem umową, czyli przez 4 lata od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok zastrzeżony jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Jeśli przed zawarciem umowy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w powyższych celach, lub do zawarcia umowy nie dojdzie w ciągu 12 miesięcy otrzymania od Pani/Pana ostatniej wiadomości w tej sprawie, Pani/Pana dane przetwarzane w tym celu zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przez Administratora przekazane następującym grupom odbiorców:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa oraz przysługujących tym podmiotom kompetencji, np. organowi nadzorczemu, kontrolującemu prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez Administratora, organom podatkowym, organom wymiaru sprawiedliwości itp.
 • osobom zatrudnionym u Administratora na jakiejkolwiek podstawie prawnej – w zakresie, w jakim zostali upoważnieni przez Administratora do prowadzenia z Panią/Panem korespondencji lub wykonywania w imieniu Administratora umowy zawartej z Panią/Panem lub podmiotem, w którego imieniu Pani/Pan działa;
 • partnerom i podwykonawcom Administratora, którym Administrator powierzył poszczególne procesy biznesowe obejmujące czynności związane z zawarciem lub wykonaniem umowy zawartej z Panią/Panem lub podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan działa, realizacją obowiązków z niej wynikających, albo dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami powstałymi w związku z jej zawarciem lub wykonywaniem, jak np. firmy świadczące usługi IT, czy HR, biura rachunkowe, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, itp. – w zakresie, w jakim te dane są im niezbędne do właściwego świadczenia przez nich usług na rzecz Administratora;

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo dobycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub winny sposób przetwarzane,
  wniosła Pani/Pan skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych przez Administratora;
  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych, ale Pani/Pan potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza normy prawne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.